Privacyverklaring

Dit is het privacybeleid van Praktijk voor remedial teaching de Leerunit. De praktijk is een eenmanszaak op naam van Odette Kuijpers-d’Hooghe, gevestigd te Den Hout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20167235. Dit privacystatement legt uit hoe de Leerunit met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 1 Toepassing: Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de Praktijk voor remedial teaching de Leerunit, persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) cliënten; b. bezoekers aan het praktijkpand; c. bezoekers van de website (www.leerunit.nl). 2. Verwerking van persoonsgegevens: Odette Kuijpers-d’Hooghe verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens intake/behandeling of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, groep van de leerling, school, gegevens van schoolvorderingen; Let op: e-mail is niet geschikt voor privacy-gevoelige informatie. Deze informatie kunt u delen middels het invullen van een begeleidingsovereenkomst, telefonisch, of tijdens een afspraak. b. met toestemming van de betrokkene worden persoonsgegevens opgevraagd bij de leerkracht(en) van de school. c. met toestemming van de betrokkene worden medische gegevens verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan Odette Kuijpers-d’Hooghe geen onderzoek doen, geen remedial teaching bieden en geen advies uitbrengen voor een eventueel vervolgtraject. 3. Doeleinden verwerking van gegevens: Odette Kuijpers-d’Hooghe verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst; b. het onderhouden van contact en het verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; c. het in kaart brengen van de hulpvraag en het bijhouden van de voortgang; d. de gegevens zijn noodzakelijk voor het afsluiten van een begeleidingsovereenkomst en om gebruik te kunnen maken van de diensten van ‘mijnsuperkracht’. 4. Rechtsgrond: Odette Kuijpers-d’Hooghe verwerkt persoonsgegevens op basis van: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een begeleidingsovereenkomst; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een overleg. 5. Verwerkers: Odette Kuijpers-d’Hooghe kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Odette Kuijpers-d’Hooghe persoonsgegevens verwerken. Odette Kuijpers-d’Hooghe sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 6. Persoonsgegevens delen met derden: Odette Kuijpers-d’Hooghe van Praktijk voor remedial teaching de Leerunit, deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zij delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 7. Doorgifte buiten de EER: Odette Kuijpers-d’Hooghe van praktijk de Leerunit, geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Odette Kuijpers-d’Hooghe er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 8. Bewaren van gegevens: Odette Kuijpers-d’Hooghe bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 10 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. 9. Wijzigingen privacystatement Odette Kuijpers-d’Hooghe, kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.leerunit.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 10. Rechten, vragen en klachten U hebt het recht Odette Kuijpers-d’Hooghe van praktijk voor remedial teaching de Leerunit, te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen door een emailbericht te sturen naar info@leerunit.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Odette Kuijpers-d’Hooghe van praktijk de Leerunit, persoonsgegevens verwerkt kunt u contact opnemen met Odette Kuijpers-d’Hooghe door een e-mailbericht te sturen naar info@leerunit.nl Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).